Polityka prywatności

Łatwa i prosta wersja dla dociekliwych wesołków

Definicje

 1. Marka.plus sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na ul. Święty Marcin 29/8, NIP: 7831736546, REGON: 36354497700000.
  Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000597612, Kapitał zakładowy: 5 000 zł
  Tel. + 48 514 680 580
  E-mail: kontakt@marka.plus
  zwana dalej emisariuszem estetyki i świetnej grafiki lub po prostu emisariuszem
 2. Ty, nasz kliencie lub użytkowniku strony zwany dalej dociekliwym znawcą dobrego stylu.
 3. Witryna https://marka.plus, zwana dalej Źródłem Reklamy lub pieszczotliwie źródełkiem

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych dociekliwych znawców dobrego stylu w źródełku jest Emisariusz Estetyki i świetnej grafiki.
 2. Niniejsza wersja polityki prywatności jest lepsza od wersji skomplikowanej, gdyż zawiłości języka prawniczego przekłada śmieszne lecz zrozumiałe słowa.
 3. Emisariusz przetwarza Wasze dane zgodnie z prawem go obowiązującym 1

Co i po co zbieramy? (oprócz grzybów na obiad i pokemonów do kolekcji)

 1. Źródło reklamy zapisuje w Twojej przeglądarce ciastka. Jest to konieczne by strona funkcjonowała poprawnie, np. dzięki temu wiemy jaki komunikat wyświetlić Ci na czacie. Jest to pomocne zarówno dla Nas jak i dla Ciebie.
 2. W źródełku zbieramy też Twoje dane na potrzeby analityczne są to między innymi: adres IP czy chociażby rodzaj przeglądarki.
 3. Dane takie jak imię oraz adres e-mail pozostawiane w formularzach znajdujących się w Źródełku służą do sprawnej komunikacji pomiędzy emisariuszem estetyki i świetniej grafiki, a dociekliwym znawcą dobrego stylu.
 4. Dane o których mowa w powyższym punkcie przechowujemy również w celu umożliwienia sprawnej realizacji zleceń lub wykonania i dostarczenia projektu. Może się też zdarzyć że dostaniesz od nas prośbę o opinię lub pytanie odnośnie naszej współpracy.

Jak długo przechowuję Twoje dane?

 1. Ciastka przechowujemy tak długo, jak nam na to pozwolisz, czyli jeśli usuniesz je z przeglądarki, będą usunięte.
 2. Dane jak Imię, adres e-mail lub dane firmy przechowujemy i używamy tak długo jak są nam potrzebne (czyli dopóki emisariusz prowadzi swoją działalność) lub do momentu w których zgłosisz nam prośbę ich usunięcia

Udostępnianie Twoich danych

 1. NIGDY nie udostępnimy Twoich danych osobom/firmom postronnym – dostęp do tych danych mają tylko osoby i firmy które współpracują z nami w celu realizacji zamówień.
 2. Dokładamy wszelkich starań, żeby Twoje dane pozostały bezpieczne.

Zarządzanie Twoimi danymi

 1. W każdej chwili masz możliwość wglądu w swoje dane zbierane w źródełku. Możesz je modyfikować. Możesz też, choć będzie nam wtedy bardzo smutno, poprosić o usunięcie Twoich danych.
 2. W każdej chwili masz możliwość poproszenia Twojej przeglądarki, żeby blokowała ciastka. Źródełko reklamy uszanuje tę prośbę.

Masz pytanie dotyczące polityki prywatności lub zarządzania danymi ?… śmiało skontaktuj się z nami J

kontakt@marka.plus
+48 514 680 580

1 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Skomplikowana wersja dla ekscentryków lubiących zawiłości przepisów prawa

Standardowa wersja polityki prywatności

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez stronę internetową, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Marka.plus sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na ul. Święty Marcin 29/8
NIP: 7831736546, REGON: 36354497700000
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000597612, Kapitał zakładowy: 5 000 zł
Tel. + 48 514 680 580
E-mail: kontakt@marka.plus
zwana dalej „Administratorem”

3. Dane osobowe na stronie internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

4. Korzystanie ze strony internetowej, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze strony internetowej Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:

 • zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie strony internetowej oraz w Regulaminie strony internetowej i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem
  umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie internatowej.
 • obowiązków ustawowych – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§2
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą korzystała ze strony internetowej wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów są wskazane poniżej

§3
CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta na stronie internetowej. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów na stronie internetowej i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe na stronie internetowej w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania / okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres: imię i nazwisko; nazwa firmy; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres e-mail; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres IP, ID klienta.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane
dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

§4
ODBIORCY DANYCH

1. Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • przewoźnicy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta ze strony internetowej ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta na stronie internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na stronie internetowej na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym strony internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do
  zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

§5
PROFILOWANIE

1. Administrator może korzystać na stronie internetowej z profilowania do celów marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług na stronie internetowej. Efektem korzystania z profilowania na stronie internetowej może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty strony internetowej. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu na stronie internetowej.

2. Profilowanie na stronie internetowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie internetowej np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu na stronie internetowej, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów na stronie internetowej. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. link do projektu graficznego.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§6
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

§7
COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej w następujących celach:

 • identyfikacji Klientów jako zalogowanych na stronie internetowej i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania obejrzanych Produktów/podstron i dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy do przygotowania projektu graficznego, Zamówienia, ankiet lub danych logowania do strony internetowej;
 • dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowej;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających stronę internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc., Facebook Ireland Ltd., i innych serwisów internetowych;

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

6. Administrator może korzystać na stronie internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na stronie internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu strony internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy i mogą zawierają cechy identyfikujące (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę internetową. Administrator korzystając z powyższych usług na stronie internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających strony internetowej oraz sposób ich zachowania na stronie internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie internetowej – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl